CBC
Zamknij menu

Warunki Handlowe

Strona główna breadcrumb separator copyCreated with Sketch. Warunki Handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE                                                Pobierz plik PDF

 

1.   Postanowienia Ogólne

a)   Poniższe Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów kupna/sprzedaży zawieranych pomiędzy firmą CBC (Poland) Sp. z o.o. (zwaną dalej jako CBC) z siedzibą w: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8, bud.17, a klientem (zwanym dalej Nabywcą). CBC dostarcza produkty/usługi wyłącznie w oparciu o niniejsze warunki. Jakiekolwiek odstępstwa od niniejszych warunków wymagają uzgodnienia z CBC.

b)   W przypadku rozbieżności pomiędzy poniższymi warunkami a innymi postanowieniami, niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają znaczenie nadrzędne, chyba że odmienne warunki zostaną potwierdzone i zaakceptowane pisemnie przez CBC.

 

2.   Ceny i warunki płatności

a)   Ceny cennikowe nie zawierają podatku VAT. CBC sprzedaje towar Nabywcy po cenach wg aktualnego cennika. Ewentualne rabaty dotyczą akcji promocyjnych lub indywidualnych ustaleń z Nabywcą. CBC zastrzega sobie prawo do zmian cen bez uprzedniego powiadamiania klientów, o ile nie zostało to wcześniej ustalone indywidualnie.

b)   Termin i warunki płatności wynikają z faktury (oraz faktury pro forma, jeśli dotyczy). O terminowości zapłaty decyduje data wpływu płatności na konto bankowe CBC. W przypadku zaległości płatniczej ze strony Nabywcy powyżej 14 dni, CBC wstrzymuje realizację zamówień i dostawy towaru do Nabywcy do czasu uregulowania wszystkich płatności.

c)   CBC zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek za przeterminowane płatności według aktualnie obowiązujących wysokości odsetek ustawowych.

 

3.   Dostawy

a)   Terminy dostaw podawane przez CBC w potwierdzeniach zamówień lub gdziekolwiek indziej są określane w przybliżeniu, a ich ewentualne przekroczenie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji.

b)   Jeśli nie zostanie to wyraźnie uzgodnione w inny sposób, CBC nie będzie ponosić odpowiedzialności w stosunku do Nabywcy w związku z ewentualnym defektem produktu, uszkodzeniem bądź brakiem elementów, które zaistnieją podczas transportu. Dlatego też zaleca się Nabywcy uprzednie ubezpieczanie przesyłek kurierskich zawierających zakupiony towar.

c)   Nabywca ma prawo zgłosić roszczenia odnośnie widocznych uszkodzeń opakowania, w którym znajdowały się produkty podczas transportu. W przypadku , gdy opakowanie jest uszkodzone, roszczenie musi zostać skierowane bezpośrednio do przewoźnika w formie pisemnej. Procedura reklamacyjna postępuje pomiędzy Nabywcą a przewoźnikiem.

d)   Koszty przesyłki towaru ponosi Nabywca i są one doliczane do faktury, chyba że Nabywca wskaże określonego przewoźnika, z którym współpracuje lub też zostały ustalone indywidualne warunki pomiędzy CBC i Nabywcą.

 

4.   Reklamacje

Nabywca jest zobowiązany sprawdzić towar przy odbiorze. Jakiekolwiek usterki zakupionego towaru, niezgodność towaru z zamówieniem lub niekompletne wyposażenie produktu muszą być niezwłocznie zgłoszone na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty otrzymania towaru. W przypadku braku zgłoszenia reklamacji, realizacja zamówienia będzie uznana jako zgodna z umową, a dostarczony towar jako zaakceptowany przez Nabywcę. Miejscem wykonania zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za wady towaru jest siedziba CBC.

 

5.   Gwarancja oraz odpowiedzialność za wady towaru

a)   Produkty oferowane przez CBC są objęte gwarancją na okres 3 lat począwszy od daty wystawienia faktury sprzedaży, jeśli użytkowane są we właściwy sposób.  Pozostałe inne marki oferowane przez CBC (Videotec, Alnet, Vigilant Vision i inne ), są objęte gwarancją producenta tych marek.

b)   Okres gwarancji na części po naprawie pogwarancyjnej wynosi 6 miesięcy (GANZ i Computar)

c)   Prawo do gwarancji udzielanej przez CBC ma jedynie pierwszy bezpośredni klient CBC na podstawie faktury sprzedaży.

d)   Nabywca bezwzględnie traci prawo do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w przypadku:

d.1)  Uszkodzeń towaru powstałych w wyniku wypadków losowych, przypadków niewłaściwego bądź niezgodnego z instrukcją obsługi przechowywania, instalacji oraz eksploatowania, zaniedbania z winy użytkownika bądź uszkodzenia powstałego podczas transportu

d.2)  Uszkodzeń spowodowanych zużyciem eksploatacyjnym, lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą współpracą z innymi, niekompatybilnymi urządzeniami.

d.3)  Stwierdzenia modyfikacji, napraw lub jakichkolwiek manipulacji w reklamowanym urządzeniu, dokonanych poza autoryzowanym punktem serwisowym CBC.

d.4)  Stwierdzenia usunięcia lub modyfikacji etykiety znamionowej zawierającej model oraz numer seryjny urządzenia, uniemożliwiając identyfikację urządzenia.

e)   Nabywca oprócz roszczeń wynikających z wad towaru, nie ma prawa do odszkodowania, między innymi z tytułu straconego zysku w rezultacie nabycia towaru z wadami.

f)   Miejscem wykonania zobowiązań wynikających z gwarancji na nabyty towar jest siedziba CBC. Towar reklamowany w ramach gwarancji musi być dostarczony do CBC na koszt Nabywcy. CBC pokrywa koszt dostarczenia/przesyłki naprawionego lub wymienionego w ramach gwarancji towaru do Nabywcy.

g)   Aktywacje Token'a dla licencji na analitykę VCA można wykonać tylko raz dla danego unikalnego identyfikatora sprzętowego co skutkuje rozszerzeniem funkcjonalności danego urządzenia zgodnie z opisem danej licencji. Token można aktywować ponownie dowolną ilość razy na urządzeniu o identyfikatorze sprzętowym tożsamym z tym na którym została wykonana pierwotna aktywacja.

h)   Aktywowane Token'y licencyjne na analitykę VCA dla kamer oraz enkoderów (analogowych oraz IP) są przypisane do unikalnego identyfikatora sprzętowego dla urządzenia, na którym dokonano ich pierwotnej aktywacji.
W przypadku usterki urządzenia wymagającej jego wymiany w okresie gwarancyjnym, Token z funkcjonalnością tożsamą do zainstalowanej na uszkodzonym urządzeniu są generowane oraz aktywowane w urządzeniu zamiennym. W przypadku pogwarancyjnych napraw urządzenia, przysługuje prawo odpłatnego transferu lub generowania zastępczego Token'a dla licencji na analitykę VCA co wymaga uprzedniej konsultacji z serwisem CBC.

i)   Aktywowane Token'y licencyjne na analitykę VCA dla oprogramowania CORTROL VMS są przypisane do unikalnego identyfikatora sprzętowego dla urządzenia, na którym dokonano ich pierwotnej aktywacji. W przypadku usterki jednostki serwerowej, która w znacznym stopniu wpływa na zmianę konfiguracji a tym samym wygenerowaniu nowego identyfikatora sprzętowego dla urządzenia, istnieje możliwość wygenerowania Token'a zastępczego
w okresie do 12 miesięcy od daty aktywacji pierwotnego Token'a. Po tym okresie przysługuje prawo odpłatnego transferu lub generowania zastępczego Token'a dla licencji na analitykę VCA co wymaga uprzedniej konsultacji
z serwisem CBC.

j)   Aktywacje zakupionej licencji na oprogramowanie CORTROL VMS można wykonać automatycznie tylko jeden raz za pomocą dostarczonego klucza produktu w formie cyfrowej, w systemie spełniającym wymagania techniczne pod kątem programowym oraz sprzętowym opisane w dokumentacji dla oprogramowania CORTROL VMS. Aktywacja jest przypisana do systemu o unikalnym identyfikatorze sprzętowym generowanym na podstawie aktualnej konfiguracji sprzętowej.

k)   Zakupione licencje oprogramowania CORTROL VMS umożliwiają bezterminowe użytkowanie aplikacji zgodnie z jej specyfikacją oraz zawierają w pakiecie podstawowym subskrypcję na okres 24 miesięcy od daty pierwszej aktywacji w systemie o unikalnym identyfikatorze sprzętowym. Subskrypcja umożliwia instalacje aktualizacji wersji oprogramowania CORTROL VMS. Po zakończeniu okresu subskrypcji dla danego klucza produktu nie ma możliwości instalacji aktualizacji oprogramowania CORTROL VMS a wersja aplikacji zostaje zablokowana na aktualnie użytkowanej w dniu zakończenia rzeczonego okresu.

l)   Zakupione licencje oprogramowania CORTROL VMS są objęte gwarancją w okresie subskrypcji, która domyślnie wynosi 24 miesiące z możliwością przedłużenia zgodnie z informacjami zawartymi w cenniku. W przypadku usterki urządzenia na którym została aktywowana rzeczona licencja, wymagającej jego wymiany lub naprawy poprzez znaczną wymianę elementów bazowych, może ona zostać ponownie aktywowana na urządzeniu zamiennym po uprzedniej konsultacji z działem technicznym CBC.

m)   Zakupione licencje modułów dodatkowych oprogramowania CORTROL VMS (ZNS-LPR oraz ZNS-FR) są objęte gwarancją w okresie 24 miesięcy. W przypadku usterki urządzenia na którym zostały aktywowane rzeczone licencje, wymagającej jego wymiany lub naprawy poprzez znaczną wymianę elementów bazowych, może ona zostać ponownie aktywowana na urządzeniu zamiennym po uprzedniej konsultacji z działem technicznym CBC. Po okresie gwarancyjnym taka migracja nie przysługuje.

n)   Gwarancja na rejestratory CORTROL-NVR oraz preinstalowaną na nich licencje na oprogramowanie CORTROL VMS, wynosi równowartość okresu, którą objęta jest konfiguracja sprzętowa tj. 36 miesięcy (domyślnie).

o)   Aktywacje zakupionych licencji programowych na zawansowane funkcjonalności AI dla urządzeń ZN-AIBOX oraz kamer serii PixelPRO (ZNP oraz ZNU) można dokonać tylko raz na urzadzeniu o unikatowym adresie MAC karty sieciowej co skutkuje rozszerzeniem funkcjonalności danego urządzenia zgodnie z opisem danej licencji.

p)   Aktywowane licencje programowe na funkcje AI dla urządzeń ZN-AIBOX oraz kamer serii PixelPRO (ZNP oraz ZNU) są przypisane do unikalnego adresu MAC karty sieciowej dla urządzenia, na którym dokonano ich pierwotnej aktywacji. W przypadku usterki urządzenia wymagającej jego wymiany w okresie gwarancyjnym, licencje z funkcjonalnością tożsamą do zainstalowanej na uszkodzonym urządzeniu są generowane oraz aktywowane w urządzeniu zamiennym. W przypadku pogwarancyjnych napraw urządzenia, nie przysługuje prawo transferu lub generowania zastępczej licencji na funkcje AI.

q)   Licencje ZN-AIBOX-FR na funkcjonalność AI FR (rozpoznawanie twarzy) dla urządzeń ZN-AIBOX są dostarczane
w formie klucza sprzętowego instalowanego wewnątrz urządzenia co skutkuje rozszerzeniem funkcjonalności danego urządzenia zgodnie z opisem danej licencji. Możliwe jest fizyczne migrowanie rzeczonego klucza sprzętowego między urządzeniami ZN-AIBOX w ramach specyfikacji danego urządzenia.

r)   Kamery GANZ zawierające w swojej konstrukcji moduły termowizyjne, objęte są standardową gwarancją w okresie 36 miesięcy na wszystkie elementy z wyłączeniem modułu przetwornika obrazu termowizyjnego którego okres gwarancji wynosi 24 miesiące (obowiązuje dla urządzeń zakupionych po dniu 1 Stycznia 2020r.)

s)   Przeniesienie licencji dodatkowych lub pakietu Advanced w urządzeniu AIBOX 2.0 jest możliwe tylko w przypadku uszkodzenia produktu podlegającego gwarancji. Uszkodzone urządzenie musi zostać odesłane do serwisu firmy CBC Poland Sp. z o.o. Firma CBC Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany zapotrzebowania na moc obliczeniową poszczególnych aplikacji analitycznych po wydaniu nowych aktualizacji oprogramowania układowego.

t)   W urządzeniach z kategorii "Kamery" oraz "Akcesoria do kamer" dopuszcza się ingerencje w powłokę lakierniczą danego urządzenia przy zachowaniu jego fizycznych właściwości oraz szczelności korpusu obudowy. Ingerencja w powłokę lakierniczą nie uprawnia do wymiany urządzenia na inny egzemplarz a uszkodzenia wynikające z takowej ingerencji nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

u)   Obiektywy marki Computar objęte są gwarancją, której standardowy okres wynosi 36 miesięcy na elementy optyczne i mechaniczne oraz 12 miesięcy na części elektroniczne (silniki krokowe oraz sterowanie przysłony). Obowiązuje dla urządzeń zakupionych po dniu 1 Stycznia 2021 r.

w)   Zasilacze zewnętrzne dostarczane wraz z urządzeniami marki GANZ objęte są gwarancją której standardowy okres wynosi 12 miesięcy. Obowiązuje dla urządzeń zakupionych po dniu 1 Stycznia 2022r.

 

6.   Siła wyższa

CBC nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie zobowiązań spowodowanych przyczynami, na które nie CBC miało wpływu, w tym: sił wyższych (pożarów, powodzi, uderzeń pioruna), działań zbrojnych, utrudnień w logistyce, działaniem organów rządowych lub innych władz, uznania ważnych licencji lub zezwoleń.

 

7.   Zwroty i Serwis

a)   Klient może zrezygnować z zakupionego towaru w terminie 10 dni od zawarcia umowy zakupu towaru. Towar powinien zostać zwrócony w stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z fakturą sprzedaży, z kserokopią dowodu zapłaty (w przypadku przesyłki płatnej przy odbiorze), instrukcją obsługi (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 r.).

b)   Zwrot towaru musi być uprzednio uzgodniony i zaakceptowany przez CBC, w przeciwnym wypadku . Przyjęcie zwróconego towaru będzie dokonywane przez wystawienie faktury korygującej. Rozpatrywane będą tylko sprawy do 3 miesięcy wstecz od daty wystawienia faktury.

c)   Koszty transportu/dostarczenia zwracanego towaru do CBC ponosi Nabywca.

d)   CBC zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia towaru w formie zwrotu, jeśli okaże stwierdzone zostaną uszkodzenia lub ślady używania. CBC zastrzega sobie również prawo do nieprzyjęcia zwrotu produktów niestandardowych, czyli nieobjętych podstawowym cennikiem.

 

8.   Postanowienia końcowe

a)   Powyższe warunki handlowe obowiązują w przypadku każdej umowy kupna zawieranej pomiędzy CBC a Nabywcą.

b)   CBC zastrzega sobie prawo do zmiany warunków handlowych, o czym poinformuje w stosowny sposób na swojej stronie www.cbcpoland.pl.

 

Nasi dealerzy


All right reserved by CBC Poland

Projekt i wykonanie strony: strony internetowe Lublin Mits

Zamknij okno wyszukiwarki